Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Ως διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων ορίζουμε την ατομική κατασκευή μιας δομής depot.

Ως διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων ορίζουμε την ατομική κατασκευή μιας δομής depot. Λαμβάνουμε υπόψη μας την προηγούμενη εμπειρία σας στις επενδύσεις και τις τωρινές σας επιθυμίες και στόχους καθώς επίσης και τον επενδυτικό σας ορίζοντα.

Στη συνέχεια δημιουργούμε από κοινού τις κατευθυντήριες γραμμές για τις επενδύσεις και κατόπιν αποφασίζουμε μαζί σχετικά με τις μεθόδους ασφάλειας της αξίας των περιουσιακών σας στοιχείων.