Ολιστική διαχείριση περιουσίας

Η συνεργασία ξεκινά με μια δομικαστική ανάλυση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού.

Η συνεργασία ξεκινά με μια δομικαστική ανάλυση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού. Εμείς, συστηματοποιούμε σε αυτό τον εξοπλισμό και τις περιουσίες όλων των κατηγοριών και των περιφερειών. Είναι όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν αναπτύσσοντας την ομάδα μας από την συνολική εκτίμηση μιας ανάλυσης τόσο των πλεονεκτημάτων όσο και των μειονεκτημάτων της εκάστοτε περίπτωσης.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι αντιμετωπίζοντε οι μεταβλητές συνιστώσες των περιουσιακών στοιχείων σύγκρισης (τα λεγόμενα Benchmarks).  Σημεία αναφοράς μας είναι αφ ενός μεν η αντιπροσώπευση των αντίστοιχων αγορών, αφ ετέρου δε οι ατομικές προτιμήσεις των πελατών μας. Με αυτόν τον τρόπο, οι τάσεις του παρελθόντος και οι σύγχρονες ευκαιρίες καθώς επίσης και το ρίσκο των χαρτοφυλακίων των πελατών είναι διαφανείς.